Kanda hano urebe Imbonrahamwe y'Imyanya y'Imirimo

Komisiyo y’Igihugu yo Kurwanya Jenoside igizwe n’inzego zikurikira:

1° Inama Ngishwanama

2° Inama y’Abakomiseri

3. Ubunyamabanga Nshingwabikorwa